Estats financers

Balanç

Actiu

ACTIU NOTES 31/12/2017 31/12/2016
A) ACTIUS NO CORRENTS 253.645.857 242.719.958
I - Immobilitzat Intangible (Nota 5) 11.839.676 14.013.052
4 - Altres Actius Intangibles 11.839.676 14.013.052
II - Immobilitzat Tangible (Nota 6) 140.897.930 146.274.446
1 - Terrenys i Construccions 46.236.681 46.650.307
2 - Instal·lacions Tècniques i Altre Immobilitzat Tangible 91.314.074 97.410.765
3 - Immobilitzacions Materials en Curs i Bestretes 3.347.175 2.213.374
IV - Immobilitzat financer (Nota 7) 100.908.251 82.432.460
IVa - Empreses del grup i associades 55.689.322 27.371.942
1 - Instruments de patrimoni 16.518.373 30.000
2 - Crèdits i comptes a cobrar 39.170.949 27.341.942
IVb - Altres empreses 45.218.929 55.060.518
1 - Instruments de patrimoni 45.181.800 55.022.285
2 - Crèdits i comptes a cobrar 0 0
2 - Altres (Nota 15) 37.129 38.233
B) ACTIUS CORRENTS 168.379.739 173.192.900
II - Existències (Nota 8) 2.834.369 2.652.534
1 - Matèries primeres i consumibles 2.766.692 2.548.144
3 - Productes acabats i mercaderies 64.420 92.896
4 - Bestretes a proveïdors 3.256 11.495
III - Crèdits i comptes a cobrar a curt termini (Nota 9) 48.640.843 27.837.056
1 - Clients per Vendes i Prestacions de Serveis 46.248.535 25.588.123
2 - Crèdits i comptes a cobrar en empreses del grup i associades 229.158 122.541
3 - Resta de crèdits i comptes a cobrar 2.163.151 2.126.392
IV - Inversions financeres a curt termini (Nota 10) 100.916.098 135.943.939
1 - En empreses del grup i associades 7.754.142 23.286.851
2 - Resta d'actius financers 93.161.956 112.657.088
V - Tresoreria (Nota 11) 15.747.755 6.366.874
VI - Ajustaments per periodificació 240.674 392.496
TOTAL ACTIU 422.025.596 415.912.858

Passiu

PASSIU NOTES 31/12/2017 31/12/2016
A) PATRIMONI NET (Nota 12) 360.909.685 336.298.827
I - Capital 50.000.000 50.000.000
I - Capital 50.000.000 50.000.000
III - Reserves 259.958.256 260.442.052
1 - Reserva legal 10.000.000 10.000.000
5 - Altres Reserves 249.958.256 250.442.052
VI - Resultat de l'exercici 50.951.429 37.757.895
VII - Dividend a compte 0 (-)11.901.121
B) PASSIUS NO CORRENTS 4.006.132 4.386.869
I - Provisions a llarg termini (Nota 13) 4.006.132 4.386.869
C) PASSIUS CORRENTS 57.109.779 75.227.163
III - Deutes a curt termini (Nota 14) 5.459.563 3.268.427
4 - Altres 5.459.563 3.268.427
V - Creditors comercials i altres comptes a pagar (Nota 14) 51.650.216 71.958.736
1 - Proveïdors 48.133.836 54.233.225
2 - Empreses del grup i associades, creditores 72.902 63.982
3 - Creditors Diversos 1.459.130 122.324
4 - Bestretes de clients 155.527 51.525
5 - Altres 1.828.821 17.487.679
TOTAL PASSIU 422.025.596 415.912.858