Estats financers

Compte de resultats

COMPTE DE RESULTATS (Euros) NOTES 31/12/2017 31/12/2016
I - INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
1 - Import net de la xifra de negocis (Nota 18) 95.394.639 104.021.570
4 - Altres ingressos d'explotació 228.438 295.411
Total Ingressos d'explotació 95.623.077 104.316.981
II - DESPESES D'EXPLOTACIÓ
1 - Consum de mercaderies, altres materials i Serveis (Nota 19) (-)10.016.497 (-)9.696.846
2 - Despeses de personal (Nota 20) (-)14.195.890 (-)12.197.594
a) Sous, salaris i assimilats (-)11.528.474 (-)9.926.690
b) Càrregues socials (-)1.882.608 (-)1.516.234
c) Altres despeses de personal (-)784.808 (-)754.670
3 - Amortització, deteriorament i resultats per venda o baixa de l'immo b intangible i de l'immo b tangible (-)26.856.679 (-)24.925.894
a) Amortització (-)25.942.003 (-)23.280.049
b) Deteriorament 0 0
c) Resultats per venda o baixa (-)914.676 (-)1.645.846
4 - Deteriorament del circulant 318.761 (-)737.792
a) Existències (-)61.686 (-)377.648
b) Crèdits i comptes a cobrar 499.101 (-)338.347
c) Altres (-)118.654 (-)21.797
5 - Altres despeses d'explotació (-)17.189.140 (-)17.762.821
a) Arrendaments i cànons (-)243.499 (-)175.897
b) Reparacions i conservació (-)9.908.937 (-)9.923.587
c) Serveis professionals independents (-)2.527.156 (-)3.794.367
d) Assegurances (-)361.625 (-)358.108
e) Serveis de Publicitat i RRPP (-)738.103 (-)522.272
f) Subministraments (-)1.348.107 (-)1.517.702
g) Tributs (-)136.992 (-)92.130
h) Altres serveis exteriors (-)1.924.721 (-)1.378.759
Total despeses d'explotació (-)67.939.445 (-)65.320.947
RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ 27.683.632 38.996.034
III - INGRESSOS I DESPESES FINANCERES (Nota 21)
1 - Ingressos Financers 27.724.330 1.208.171
a) De participacions en instruments de patrimoni 26.755.550 0
b) D'altres actius financers 968.780 1.208.171
2 - Despeses financeres 0 0
3 - Variació de valor raonable en instruments financers de negociació 659.527 423.844
4 - Diferències de canvi (-)113.565 (-)237.727
Resultat financer 28.270.292 1.394.299
RESULTAT DE LES OPERACIONS 55.953.924 40.390.322
IV - ALTRES INGRESSOS I DESPESES NO RECURRENTS
1 - Altres ingressos no recurrents 145.831 77.434
2 - Altres despeses no recurrents (-)108.564 (-)11.752
Total altres ingressos i despeses no recurrents 37.268 65.683
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 55.991.429 40.456.005
V - IMPOST SOBRE BENEFICIS (-)5.039.762 (-)2.698.110
RESULTAT DE L'EXERCICI 50.951.429 37.757.895