Estats financers

Estat de canvis en el patrimoni net

Capital Prima d'emissió Reserva de revaloració Altres reserves Instruments de capital propis Resultats d'exercicis anteriors Altres aportacions de socis Resultat de l'exercici Dividend a compte TOTAL
B) Saldo ajustat a 01/01/16 50.000.000 0 0 260.442.052 0 0 0 32.398.879 (-)26.580.000 316.260.931
I - Resultat de l'exercici 0 0 0 0 0 0 0 37.757.895 0 37.757.895
II - Ingressos i despeses reconeguts en Patrimoni Net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III - Operacions amb socis i propietaris 0 0 0 0 0 0 0 0 (-)11.901.121 (-)11.901.121
1 - Distribució de dividends 0 (-)11.901.121 (-)11.901.121
4 - Altres moviments 0 0
IV - Altres variacions del patrimoni net 0 0 0 0 0 0 0 (-)32.398.879 26.580.000 (-)5.818.879
Aplicació resultat exercici anterior (-)32.398.879 26.580.000 (-)5.818.879
C) Saldos a 31/12/16 50.000.000 0 0 260.442.052 0 0 0 37.757.895 (-)11.901.121 336.298.827
I - Ajustaments per canvis de criteris comptables 2016 i anteriors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II - Ajustaments per errors 2016 i anteriors 0 0 0 (-)483.796 0 0 0 0 0 (-)483.796
D) Saldo ajustat a 01/01/17 50.000.000 0 0 259.958.256 0 0 0 37.757.895 (-)11.901.121 335.815.030
I - Resultat de l'exercici 0 0 0 0 0 0 0 50.951.429 0 50.951.429
II - Ingressos i despeses reconeguts en Patrimoni Net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III - Operacions amb socis i propietaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - Distribució de dividends 0 0
IV - Altres variacions del patrimoni net 0 0 0 0 0 0 0 (-)37.757.895 11.901.121 (-)25.856.774
Aplicació resultat exercici anterior (-)37.757.895 11.901.121 (-)25.856.774
E) Saldos a 31/12/17 50.000.000 0 0 259.958.256 0 0 0 50.951.429 0 360.909.685