Estats financers

Estat de flux d'efectius

(Euros) 31/12/2017 31/12/2016
A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ 11.273.654 54.907.064
1 - Resultat del període abans d'impostos 55.991.192 40.456.005
2 - Ajustaments del resultat (-)1.769.642 24.203.715
a) Amortització d'immobilitzat intangible i tangible (+). 25.942.003 23.280.049
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-). 310.965 274.497
c) Variació de provisions(+/-). (-)629.726 463.295
e) Resultats per baixes i alienacions d'immobilitzat intangible i tangible (+/-). 914.676 1.645.846
g) Ingressos financers (-). (-)27.724.330 (-)1.208.171
i) Diferències de canvi (+/-). 113.565 237.727
j) Variació de valor raonable en instruments financers (+/-). (-)659.527 (-)423.844
k) Altres ingressos i despeses (-/+). (-)37.628 (-)65.683
3 - Canvis en el capital corrent (-)40.824.641 (-)8.816.980
a) Existències (+/-). (-)362.174 463.052
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-). (-)20.044.346 1.894.444
c) Altres actius corrents (+/-) 174,094 (-)245.226
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-). (-)20.751.875 (-)10.999.324
e) Altres passius corrents (+/-). 159.660 2.768.183
f) Altres actius i passius no corrents (+/-). 0 (-)2.698.110
4 - Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (-)2.123.255 (-)935.676
c) Cobraments d'interessos (+). 878.216 1.608.316
d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-) (-)2.984.123 (-)2.609.675
e) Altres pagaments (cobraments) (-/+). (-)17.348 65.683
5 - Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/- 1+/- 2+/- 3+/- 4) 11.273.654 54.907.064
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ 24.077.566 (-)35.725.758
6 - Pagaments per inversions (-). (-)144.675.388 (-)217.465.291
a) Empreses del grup i associades. (-)35.971.447 (-)50.509.670
b) Immobilitzat intangible. (-)2.149.151 (-)3.192.798
c) Immobilitzat tangible (-)17.884.385 (-)20.402.194
e) Altres actius financers. (-)88.670.405 (-)143.360.628
g) Altres actius. 0 0
7 - Cobraments per desinversions (+). 168.752.953 181.739.533
a) Empreses del grup i associades. 23.163.590 58.976.988
c) Immobilitzat tangible 25.685 23.029
e) Altres actius financers. 145.563.678 122.739.516
8 - Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6). 24.077.566 (-)35.725.758
C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (-)25.856.774 (-)32.300.000
11 - Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni. (-)25.856.774 (-)32.300.000
a) Dividends (-) (-)25.856.774 (-)32.300.000
12 - Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament ( +/- 9 +/- 10 - 11) (-)25.856.774 (-)32.300.000
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI (i decimals) (-)113.565 (-)237.727
E) AUGMENTS/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/- A +/- B +/- C +/- D) 9.380.881 (-)13.356.420
Efectiu o equivalents a l'inici del període 6.366.874 19.723.295
Efectiu o equivalents al final del període 15.747.755 6.366.874