Estats financers

NOTA 1NATURALESA I ACTIVITAT DE L’EMPRESARI

En data 23 de juny de 2015 la Societat Andorra Telecom, S.A.U. va quedar constituïda davant notari i va ser inscrita posteriorment en el Registre de Societats, tot d’acord amb el que preveu la llei 33/2014 del 27 de novembre de creació de la Societat.

Andorra Telecom S.A.U., d’ara en endavant la Societat, és una societat pública que es regeix pel que disposa la normativa de dret privat civil i mercantil vigent i efectua la seva gestió comptable d’acord amb la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, sense perjudici del control financer establert a la Llei general de les finances públiques.

La Societat disposa del Número de Registre Tributari (NRT) A-710646-J, i està inscrita en el Registre de Comerç i Indústria amb els números de comerç 925270N i 925350F.

D’acord amb el que preveia la disposició transitòria primera de la llei 33/2014, constituïda la Societat i un cop traspassats la totalitat d’actius i passius a la mateixa, l’ens públic Servei de Telecomunicacions d’Andorra (STA) va quedar extingit de ple dret. Una vegada inscrita en el Registre de Societats, la Societat va assumir automàticament i de ple dret totes les funcions que corresponien a l’ens públic Servei de Telecomunicacions d’Andorra (STA) segons la legislació que aquesta Llei derogava, i quedava subrogada en els drets i les obligacions que l’ens públic esmentat tingués envers qualsevol tercers i empleats.

D’acord amb el que preveia la disposició transitòria primera de la llei 33/2014, constituïda la Societat i un cop traspassats la totalitat d’actius i passius a la mateixa, l’ens públic Servei de Telecomunicacions d’Andorra (STA) va quedar extingit de ple dret. Una vegada inscrita en el Registre de Societats, la Societat va assumir automàticament i de ple dret totes les funcions que corresponien a l’ens públic Servei de Telecomunicacions d’Andorra (STA) segons la legislació que aquesta Llei derogava, i quedava subrogada en els drets i les obligacions que l’ens públic esmentat tingués envers qualsevol tercers i empleats.

D’acord amb l’article 1.2 de la llei 33/2014, la Societat així constituïda té per objecte dos tipus d’activitats clarament diferenciades:

 • D’una banda, la prestació en exclusiva del servei públic universal de telecomunicacions d’Andorra, que comprèn amb caràcter necessari les activitats que es relacionen a l’apartat 3 de la llei 33/2014. Aquestes activitats consten als Estatuts socials i en el futur només poden ser modificades per llei.
 • D’altra banda, diverses activitats associades a les comunicacions electròniques, que no formen part del servei públic universal de telecomunicacions i que la Societat pot realitzar sense caràcter d’exclusiva, en règim de lliure concurrència, i que són inicialment les que es relacionen a l’apartat 4 de la llei 33/2014. Aquestes activitats consten als Estatuts socials i en el futur poden ser modificades i ampliades per acord de la Junta General de la Societat amb autorització del Govern.

Segons l’article 5 de la llei 33/2014 la Societat pot desenvolupar les activitats que constitueixen el seu objecte social tant en territori andorrà com a l’estranger:

 • En territori nacional, ho fa assegurant l’extensió i l’ús general dels serveis públics de comunicació electrònica d’acord amb els mitjans disponibles i en les condicions de prestació que determini la normativa vigent. Ha de vetllar perquè la qualitat del servei sigui uniforme per a tots els clients i preveure una política d’inversions equitativa en tot l’àmbit territorial del Principat d’Andorra. En particular la Societat ha de vetllar en la seva actuació per l’aplicació real i efectiva en tot el territori nacional del servei universal de telecomunicacions.
 • A l’estranger, ha d’ajustar les seves actuacions als principis de bona administració, vetllant perquè les seves activitats comportin un creixement internacional diversificat, equilibrat i favorable a la Societat.

En la regulació de la prestació dels serveis de telecomunicacions es tenen en compte les recomanacions de la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT) i d’altres organismes internacionals en virtut dels convenis i tractats de què el Principat d’Andorra sigui part.

Els serveis de comunicacions electròniques s’organitzen al Principat d’Andorra amb vista a garantir eficaçment el secret de les comunicacions, de conformitat amb l’article 15 de la Constitució, llevat el cas de manament judicial motivat.

Segons l’article 12 dels estatuts d’Andorra Telecom, S.A.U., els òrgans rectors de la Societat són la Junta General d’Accionistes i el Consell d’Administració, sense perjudici dels càrrecs que es puguin nomenar per acord de la Junta General o per imperatiu legal, com ara el de Director General.

L’article 23 apartat a) de l’estatut orgànic d’Andorra Telecom, S.A.U. estableix que correspon al Consell d’Administració de la Societat redactar la memòria social i els balanços, per sotmetre'ls a la Junta General i per altra banda formular i signar els comptes anuals i la proposta d’aplicació del resultat en el termini màxim de sis mesos des de la data de tancament de l’exercici.

A 31 de desembre del 2017 el Consell d’Administració d’Andorra Telecom, S.A.U està composat pels següents membres:

 • Sr. Jordi Torres Falcó, President del Consell d’Administració, Ministre d’Ordenament Territorial.
 • Sr. Jordi Cinca Mateos, Vicepresident del Consell d’Administració, Ministre de Finances.
 • Sr. Jordi Nadal Bentadé, Conseller i Director General d’Andorra Telecom, S.A.U.
 • Sr. Josep Maria Missé Cortina, Conseller, designat pel Ministre d’Administració Publica, Transports i Telecomunicacions.
 • Sr. Antoni Ambatlle Martin, Conseller, designat per acord de la Junta General d’Andorra Telecom, S.A.U.
 • Sr. Santiago Argelich Hesse, Conseller designat per acord de la Junta General d’Andorra Telecom, S.A.U.
 • Sr. Cesar Marquina Perez de la Cruz, Secretari del Consell d’Administració d’Andorra Telecom, S.A.U.

Anualment el Consell d’Administració aprova l’avantprojecte del pressupost i els programes d’actuació i els sotmet a l’aprovació de la Junta General. D’acord amb el que preveu la Disposició addicional tercera de la llei 33/2014, Règim pressupostari i de control financer disposa, l’activitat econòmica i financera de la Societat i l’execució del seu pressupost aprovat per la Junta General s’efectua amb independència de l’aprovació del pressupost general, llevat del cas que la Societat requereixi finançament a càrrec de l’Estat per cobrir els possibles dèficits, això sense perjudici de l’obligació de la Societat de presentar els programes d’actuació, inversions i finançament per a que siguin consolidats en el pressupost general de l’Estat a efectes informatius de conformitat amb l’article 12.2 de la Llei general de les finances públiques,