Estats financers

NOTA 12PATRIMONI NET I FONS PROPIS

12.1 Capital social

El capital social de la Societat, és de 50 milions d’euros, representat per 5.000 accions de 10.000 euros de valor nominal cadascuna, totes elles de la mateixa classe, totalment subscrites i desemborsades. La totalitat de les accions, números del 1 al 5.000 ambdues incloses, representatives del capital social han estat subscrites pel seu soci únic, el Govern d’Andorra.

No hi ha hagut cap variació en el capital social de la Societat des de la seva constitució.

12.2 Reserva legal i altres reserves

D’acord amb el que preveu el Decret relatiu a l’adscripció i aportació de béns, drets i obligacions a la Societat Pública Andorra Telecom, S.A.U., les reserves aportades a la Societat tenen la naturalesa següent:

(Imports en euros) 31/12/2017 31/12/2016
Reserva legal 10.000.000 10.000.000
Reserves per prima disponibles 199.722.196 200.205.992
Reserves per prima indisponibles 50.236.060 50.236.060
TOTAL RESERVES 259.958.256 260.442.052

D'acord amb la Llei de Societats Anònimes, ha de destinar-se una xifra igual al 10% del benefici de l'exercici a la reserva legal fins que aquesta assoleixi, almenys, el 20% del capital social. La reserva legal només es pot utilitzar per compensar pèrdues quan no existeixin altres reserves disponibles. Aquesta reserva es va dotar al 100% a la constitució de la Societat per un import de 10 milions d’euros.

Arrel del comunicat tècnic en matèria tributària emès pel Govern d’Andorra en data 22 de setembre del 2017, la Societat ha procedit a revisar el tractament de les rendes en espècie a tots els efectes, i ha previst regularitzar de manera retroactiva la declaració de les rendes en espècie que no havien estat correctament declarades. Les despeses a regularitzar pel període 2013-2016 ascendeixen a 483.796 euros, import que ha estat dotat amb càrrec a patrimoni net (reserves disponibles) d’acord amb el que preveu la normativa comptable vigent.

12.3 Repartiment resultat exercici 2016

En data 29 de març de 2017 la Junta General d’Accionistes de la Societat va acordar la distribució de la totalitat del resultat de l’exercici 2016 en forma de dividends.

Imports en euros
Resultat exercici 2016 37.757.895
Distribució dividents (100%) -37.757.895

Com a conseqüència dels pagaments a compte efectuats, es va procedir a la liquidació complementària següent:

Distribució dividents (100%) 37.757.895
Dividents a compte -11.901.121
Pagament dividents restants 2016 25.856.774

A data 31 de desembre de 2017 es troba liquidada la totalitat dels dividends de l’exercici 2016.