Estats financers

NOTA 13PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES

Els moviments d’aquest epígraf durant l’exercici 2017 han estat els que es mostren a continuació:

(Import en euros) Saldos 01/01/2017 Dotacions 31/12/2017 Traspassos 31/12/2017 Aplicació 31/12/2017 Saldo 31/12/2017
Compromissos per Pensions personal pre-jubilat i jubilat 4.386.869 -380.737 4.006.132
TOTAL 4.386.869 0 -380.737 0 4.006.132

La provisió enregistrada a 31 de desembre 2017 per valor de 4.006.132 euros correspon a la provisió a llarg termini per fer front a les pensions del personal passiu (jubilats i pre-jubilats) segons el model de prestació definida al qual estan subjectes en base al reglament de la pensió de jubilació del Consell General del 29 de juliol de 1981, el decret de Govern sobre la jubilació anticipada del 5 de juny de 1996, i el Reglament intern de data 12 de març de 2009.

Els imports es basen en una valoració actuarial dels compromisos presents i futurs contrets a 31 de desembre de 2015. Per a la realització de la valoració actuarial, es tenen en compte les taules de mortalitat i invalidesa PERMF00P. Aquesta valoració financer-actuarial ha estat realitzada mitjançant el mètode de valoració “Projected Unit Credit”, seguint els principis tècnics actuarials generalment reconeguts.

Per altra banda s’ha traspassat a l’epígraf Passius Corrents, l’import de 380.737 euros durant el 2017. La provisió de pagaments a curt termini de les pensions del personal passiu al finalitzar l’exercici és de 362.463 euros.

El 100% del personal fix en actiu està adherit al nou model d’aportació definida aprovat el 20 de novembre de 2014 pel Consell d’Administració del Servei de Telecomunicacions d’Andorra (veure nota 14).