Estats financers

NOTA 14CREDITORS A CURT TERMINI

El detall d’aquesta partida del passiu del balanç és el següent:

DETALL PASSIU CORRENT (euros) NOTES 31/12/17 31/12/16
DEUTES A CURT TERMINI 5.459.563 3.268.428
Altres deutes a curt termini 620.945 630.454
Fiances rebudes de proveïdors 187.624 195.233
Dipòsits rebuts de clients 433.321 435.221
CASS creditora 539.660 521.773
Seguretat social pendent de pagament CASS creditora 539.660 521.773
Agència Tributària creditora (Nota 16) 4.298.958 2.116.201
Retencions IRPF pendents de pagament 27.480 32.676
IRNR pendent de pagament 179.298 191.822
Impost de societats pendent de pagament 3.073.124 1.645.259
Agencia Tributaria liquidació mensual IGI 283.708 246.445
Agencia Tributaria i altres (rendes en espècie) 735.349 0
CREDITS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR 51.650.216 71.958.736
Proveïdors 8,229.809 9.065.612
Operadors 39.976.929 45.231.596
Creditors Diversos 1.459.130 122.324
Bestretes de clients 155.527 51.525
Remuneracions pendents de pagament 1.828.821 17.487.679
TOTAL DETALL PASSIU CORRENT 57.109.779 75.227.163


L’apartat Agència Tributària i Altres, preveu una provisió de 735.349 euros dotada per la Societat a data 31 de desembre 2017 per fer front a la regularització de les rendes en espècie que no havien estat correctament declarades durant el període comprès entre els anys 2013 i 2017. La part corresponent a les rendes en espècie generades durant 2017 es mostren com a despesa de personal d’aquest any, mentre que les generades durant els anys 2013, 2014, 2015 i 2016 s’han comptabilitzat amb càrrec a reserves disponibles.

En relació als crèdits comercials i altres comptes a pagar, destaquen els següents apartats:

  • Operadors:
    En aquest epígraf figuren els deutes amb operadors de telecomunicacions per operacions de tràfic comercial, inclòs els ràpels anuals per Roaming In enregistrats a favor d’operadors de telefonia mòbil.
  • Remuneracions pendents de pagament:
    El desglossament d’aquest epígraf és el següent:
(Imports en euros) 31/12/17 31/12/16
Previsió DPO i Vacances meritades 736.739 722.205
Fons Mutu 729.620 676.621
Personal Passiu provisió a curt termini 362.463 376.869
Compromisos per Pensions Personal Actiu 0 15.686.979
Altres 0 25.005
Total 1.828.821 17.487.679

En data 20 de novembre de 2014, el Consell d’Administració va aprovar un nou “Reglament del pla de pensions del personal” amb l’objectiu de transformar el model existent basat en un sistema de prestació definida, cap a un model d’aportació definida. A 31 de desembre de 2014, la totalitat de la plantilla va formalitzar l’adhesió al nou sistema. Amb aquesta adhesió, la Societat va reconèixer als partícips una aportació inicial única i irrevocable corresponent a l’import provisionat segons estudi actuarial del risc per pensions a data 31/12/2014 per un import de 14.641.168 euros.
Durant l’exercici 2015, 2016 i gener 2017 es van efectuar aportacions per part dels partícips a raó d’entre un 1% i un 3% del salari pensionable. La Societat va efectuar aportacions equivalents a les efectuades pel personal segons preveu el reglament vigent.

La Societat ha fet efectiva l’externalització de la gestió i custòdia d’aquests fons en data 7 de febrer 2017. A partir del febrer 2017, les aportacions dels partícips es retenen de la nòmina i es transfereixen, juntament amb l’aportació de la Societat, a les dues empreses que gestionen els Plans de Pensions del personal actiu.

Els moviments relatius al fons de pensions del personal actiu durant l’exercici 2017 han estat els següents:

Concepte Import Pla de Pensions
Saldo Inicial (aportació anterior a 01/01/2017) 15.686.979
Aportació gener 2017 (Empleat + Empresa) 42.835
Rendiment Obtingut 31.926
Externalització (7/02/2017) (-)15.761.740
Total Fons 0