Estats financers

NOTA 16SALDOS AMB ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

La composició dels saldos corrents amb les Administracions públiques a data 31 de desembre de 2017 és la següent:

16.1 Saldos corrents amb les Administracions públiques


(Euros) - Exercici 2017
Saldos 31/12/2017
Deutors
Saldos 31/12/2017
Creditors
Saldos 31/12/2016
Deutors
Saldos 31/12/2016
Creditors
Organismes de la Seguretat Social 0 539.660 0 521.773
Caixa Andorrana de la Seguretat Social 0 539.660 0 521.773
Agència Tributària 240.134 4.298.958 870.928 2.116.201
Impostos indirectes 0 283.708 0 246.445
Impost sobre beneficis 0 3.073.124 0 1.645.259
Retencions IRPF pendents 0 27.480 0 32.676
IRNR pendent de pagament 0 179.298 0 191.822
Actius per Impostos diferits 239.812 0 867.586 0
Agència Tributària altres (rendes en espècie) 735.349 0 0
Altres 321 0 3.342 0

L’import a pagar en concepte d’ Impost de Societats es presenta per l’import net, tenint en compte el pagament a compte fet de l’exercici 2017 per valor de 1.338.864,22 euros.

16.2 conciliació entre el resultat comptable, base imposable fiscal i despesa per Impost de Societats

La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l’Impost sobre societats meritat el 2017 és la següent:

(Imports en euros) Saldo 31/12/17 Saldo 31/12/16
Resultat abans d’impostos 55.991.192 40.456.005
+ diferències permanents 292.882 -190.289
+ diferències temporals -6.277.743 1.367.849
Base imponible fiscal 50.006.330 41.633.565
x tipus impositiu 10% 5.000.633 4.163.357
Import brut 5.000.633 4.163.357
-Deduccions i bonificacions -1.138.681 -1.485.628
Total estimació IS a liquidar 2017 3.861.952 2.677.728
Diferencies per actius i passius diferits 627.774 -136.785
Altres ajustos (*) 550.036 135.067
Impost meritat exercici 5.039.762 2.676.011
Rectificatives Anys Anteriors amb càrrec a resultat exercici 0 22.099
Despesa Impost sobre Societats 5.039.762 2.698.110

(*) Els altres ajustos corresponen a la regularització de bonificacions per aplicació del 5% sobre inversions al haver-se donat de baixa els elements abans del període de cinc anys que preveu la Llei de l’IS.

16.3 Exercicis Oberts a inspecció respecte a l’impost de Societats

Tal i com s’estableix a la Llei de bases de l’ordenament tributari, els impostos no es poden considerar definitivament liquidats fins que les liquidacions presentades no han estat inspeccionades per les autoritats tributàries o hagi transcorregut el període de prescripció de tres anys. Per tant, la societat té obert a inspecció els darrers 4 anys per l’impost de societats i els darrers 3 anys per tota la resta d’impostos que l’hi són d’aplicació.

Els Administradors de la societat consideren que s'han practicat adequadament les liquidacions dels esmentats impostos, per la qual cosa, encara que sorgeixin discrepàncies en la interpretació normativa vigent pel tractament fiscal atorgat a les operacions, els eventuals passius resultants, en cas de materialitzar-se, no afectarien de manera significativa els comptes anuals adjunts.