Estats financers

NOTA 17SALDOS I TRANSACCIONS AMB PARTS VINCULADES

Els saldos a 31 de desembre de 2017 i les transaccions efectuades durant l’exercici amb l’empresa ANSEAC són els següents:

SALDOS ANSEAC 31/12/17
A) ACTIUS NO CORRENTS
IV - Immobilitzat financer
IVa - Empreses del grup i associades
1 - Instruments de patrimoni 30.000
2 - Crèdits i comptes a cobrar 205.912
B) ACTIUS CORRENTS
III - Crèdits i comptes a cobrar a curt termini
2 - Crèdits i comptes a cobrar en empreses del grup i associades 23.452
IV - Inversions financeres a curt termini
1 - En empreses del grup i associades 28.313
C) PASSIUS CORRENTS
V - Creditors comercials i altres comptes a pagar
2 - Empreses del grup i associades, creditores 72.902
TRANSACCIONS ANSEAC 2017
I) INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
Import net de la xifra de negocis 40.246
Altres ingressos d'explotació 63.166
II) DESPESES D'EXPLOTACIÓ
Altres despeses d'explotació
c) Serveis professionals independents (-)396.153
III) INGRESSOS FINANCERS
b) D'altres actius financers 5.933

Els saldos a 31 de desembre de 2017 amb el Govern d’Andorra són deguts principalment al deute públic que la Societat ha subscrit, a la factura dels serveis de telecomunicacions del mes de desembre pendent de cobrar i a altres factures relacionades amb diversos serveis prestats

SALDOS GOVERN D'ANDORRA 31/12/17
A) ACTIUS NO CORRENTS
IV - Immobilitzat financer
IVa - Empreses del grup i associades
2 - Crèdits i comptes a cobrar 38.965.037
B) ACTIUS CORRENTS
III - Crèdits i comptes a cobrar a curt termini
2 - Crèdits i comptes a cobrar en empreses del grup i associades 205.788
IV - Inversions financeres a curt termini
1 - En empreses del grup i associades 7.725.829

Així mateix, les transaccions realitzades durant l’any amb el Govern d’Andorra han estat:

TRANSACCIONS GOVERN D'ANDORRA 2017
I) INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
Import net de la xifra de negocis 2.256.263
II) DESPESES D'EXPLOTACIÓ
Altres despeses d'explotació
h) Altres serveis exteriors (-)176.037
III) INGRESSOS FINANCERS
b) D'altres actius financers 513.174
PAGAMENT DIVIDENDS (-)25.856.774

Els saldos a 31 de desembre de 2017 i les transaccions efectuades durant l’exercici amb l’empresa AVATEL & WIKIKER són els següents:

SALDOS AVATEL & WIKIKER S.L. 31/12/17
A) ACTIUS NO CORRENTS
IV - Immobilitzat financer
IVa - Empreses del grup i associades
1 - Instruments de patrimoni 16.488.373
2 - Crèdits i comptes a cobrar
B) ACTIUS CORRENTS
III - Crèdits i comptes a cobrar a curt termini
2 - Crèdits i comptes a cobrar en empreses del grup i associades 155.625
IV - Inversions financeres a curt termini
1 - En empreses del grup i associades
C) PASSIUS CORRENTS
V - Creditors comercials i altres comptes a pagar
2 - Empreses del grup i associades, creditores
TRANSACCIONS AVATEL & WIKIKER S.L. 2017
I) INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
Import net de la xifra de negocis 155.625
II) DESPESES D'EXPLOTACIÓ
Altres despeses d'explotació
h) Altres serveis exteriors
III) INGRESSOS FINANCERS
b) D'altres actius financers
PAGAMENT DIVIDENDS