Estats financers

NOTA 18IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS

La composició de l'import net de la xifra de negocis corresponent a l’exercici 2017 és la següent:

(Euros) 31/12/17 31/12/16
FACTURACIÓ A CLIENTS
SOLUCIONS RESIDENCIAL
Residencial fix 20.415.468 19.522.266
Residencial mòbil 14.769.219 13.399.604
SOLUCIONS EMPRESA
Solucions Fixes 4.252.105 4.255.517
Solucions mòbils 1.238.544 1.257.878
Connexions privades 1.810.447 1.726.446
Serveis allotjaments i cloud 745.379 490.670
Altres solucions empreses 106.855 202.305
CONSUMS
Consum fix 3.978.842 4.239.184
Consum mòbil 5.373.025 5.948.948
SERVEIS PÚBLICS 649.401 723.987
INSTITUCIONAL 561.467 799.724
ALTRES 71.278 112.347
DIVERSIFICACIÓ 277.550 48.729
TOTAL FACTURACIÓ CLIENTS 54.249.580 52.727.605
FACTURACIÓ A OPERADORS
Roaming in 39.610.029 49.774.573
Altres serveis interconexió 1.535.030 1.519.392
TOTAL FACTURACIÓ OPERADORS 41.145.059 51.293.965
IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCI 95.394.639 104.021.570