Estats financers

NOTA 19APROVISIONAMENTS

El saldo del compte “Consum de mercaderies, matèries primes i altres materials” de l’exercici 2017 es detalla com segueix:

(Euros) 31/12/17 31/12/16
1. Consum de mercaderies, altres materials I Serveis
Interconnexió Roaming 930.182 1.652.286
Interconnexió Internacional Dades 1.897.931 1.824.306
Interconnexió Internacional Veu 1.454.673 1.085.134
Interconnexió Internacional Transport 782.052 660.476
Guia 56.826 39.911
Compra continguts 4.743.602 4.302.577
Targes per a cabines 0 9.450
Targes SIM per a GSM 48.700 76.753
Manuals i guies d'usuari 0 1.138
Altres Aprovisionaments 74.773 22.922
Variació d'existències 27.758 21.893
TOTAL CONSUMS 10.016.497 9.696.846

La Societat disposa de contractes amb els operadors, que regulen les condicions econòmiques i tècniques de la prestació de serveis. Els acords d’itinerància internacional (Roaming) entre la Societat i els operadors de l’associació GSM, estan basats en l’acord estàndard (MoU) proposat per la GSM Association. El preus aplicats corresponen als pactats en els contractes.