Estats financers

NOTA 5IMMOBILITZAT INTANGIBLE

El moviment en aquest epígraf durant l’exercici ha estat conforme al detall següent:

(Imports en euros) Obertura 01/01/17 Altes Baixes Traspassos Saldo 31/12/17
Aplicacions informàtiques 25.872.077 186.486 -1.478.660 2.149.082 26.728.986
Propietat industrial 20.076 0 0 0 20.076
Propietat intel·lectual 624.000 0 0 0 624.000
Immobilitzat en curs 195.375 1.962.664 0 -2.149.082 8.958
Altres Drets 2.070.626 0 0 0 2.070.626
Total Cost 28.782.154 2.149.151 -1.478.660 0 29.452.645
Amortització acumulada -14.769.102 -4.272.236 1.428.368 0 -17.612.970
VALOR NET 14.013.052 -2.123.085 -50.291 0 11.839.676

Al tancament de l’exercici la Societat tenia elements de l'immobilitzat intangible totalment amortitzats que seguien en ús.

Les principals inversions en immobilitzat intangible corresponen a noves funcionalitats dels sistemes d’informació BSS/OSS i a l’ampliació de llicencies de BBDD Oracle.