Estats financers

NOTA 6IMMOBILITZAT TANGIBLE

El moviment produït en aquest capítol del balanç durant l’exercici 2017, com també la informació més significativa que afecta aquest epígraf, han estat els següents:

(Imports en euros) Obertura 01/01/2017 Altes Baixes Traspàs Saldo 31/12/17
Terrenys 30.089.860 0 0 269.599 30.359.460
Edificis i altres construccions 20.142.413 0 0 0 20.142.413
Equips i instal·lacions Tècniques 251.799.160 5.775.140 -29.931.698 9.781.895 237.424.497
Utillatge 1.968.795 95.400 -87.307 0 1.976.888
Mobiliari 1.458.297 11.362 -6.480 0 1.463.180
Altre immobilitzat 8.447.736 817.188 -157.394 0 9.107.530
Immobilitzacions en curs 2.213.374 11.185.295 0 -10.051.494 3.347.175
Total Cost 316.119.636 17.884.385 -30.182.878 0 303.821.142
Edificis i altres construccions -3.581.967 -685.225 0 0 -4.265.192
Equips i instal·lacions Tècniques -156.552.656 -20.099.659 28.340.564 0 -148.311.751
Utillatge -1.842.364 -75.568 87.307 0 -1.830.625
Mobiliari -1.265.715 -38.346 6.480 0 -1.297.581
Altre immobilitzat -6.602.487 -772.970 157.394 0 -7.218.063
Total Amortització Acumulada -169.845.190 -21.669.766 28.591.744 0 -162.923.212
VALOR NET 146.274.446 -3.785.381 -1.591.134 0 140.897.930

Les principals inversions en immobilitzat tangible corresponen a les instal·lacions de la nova xarxa d’accés FTTH.
També s’han fet inversions importants en l’ampliació de la capacitat de la xarxa mòbil, en la continuació dels canvis de les plataformes IMS–XVC (telefonia i serveis multimèdia sobre IP) i SMS i bústies de veu, així com en la millora i ampliació de la plataforma IPTV.

Els béns aportats a la Societat d’acord amb el previst en el Decret relatiu a l’adscripció i aportació de béns, drets i obligacions a la Societat Pública Andorra Telecom, S.A.U. de data 17 de juny 2015 amb efectes comptables a 1 de gener de 2015, inclouen l’adscripció dels següents béns del patrimoni nacional (Annex II del Decret d’adscripció), quina valoració va ser realitzada per un expert independent en data 8 de juny de 2015.

PARRÒQUIA DESCRIPCIÓ Euros
Canillo Terreny i Edifici Central Ransol 438.806
Encamp Terreny i Edifici Central Encamp 703.726
Ordino Terreny i Edifici Central Arans 1.767.919
La Massana Terreny parcel·la Prat del Molí i Edificis Centrals de La Massana 1 i 2 2.617.678
Andorra la Vella Terreny i Edifici Av. Meritxell 112 16.722.883
Andorra la Vella Terreny i Edifici de la Comella 2.386.347
Andorra la Vella Terreny i Edificis Antiga Caserna Central del Servei de Prevenció i Extinció d'incendis 8.895.144
Andorra la Vella Terreny i Edifici Nexus Santa Coloma 15.570.174
Sant Julià de Lória Terreny y Edifici Central Sant Julià 1.133.383
TOTAL VALOR BÉNS ADSCRITS 50.236.060

A 31 de desembre de 2017 es va procedir a l’activació dels costos propis de l’enderroc de l’edifici “Av. Meritxell 112” , en funció dels imports certificats a dita data, com a més cost de la parcel·la, d’acord amb la normativa comptable aplicable.
Les obres d’enderroc es troben actualment en curs i es preveu la seva finalització a finals de febrer del 2018.

La composició dels equips i instal·lacions tècniques, a 31 de desembre de 2017, és el següent:

(Imports en euros) Saldo 31/12/17 A.A. a 31/12/17 Saldo net 31/12/17
Instal·lacions Edificis 16.793.562 10.449.745 6.343.817
Instal·lacions en sols tercers 3.648.344 2.769.442 878.903
Xarxa 114.230.387 75.381.704 38.848.682
Cabines 1.531.781 1.313.213 218.568
Aparells instal·lats 15.312.713 9.488.656 5.824.057
Línies elèctriques 622.119 528.653 93.466
Equips per a repetidors 7.257.675 6.539.577 718.098
Equips per a centrals 78.027.917 41.840.762 36.187.155
Total equips i instal·lacions tècniques 237.424.497 148.311.751 89.112.746

Els estatuts de la Societat preveuen que el seu objecte constitueix la gestió i explotació dels serveis de telecomunicacions així com la gestió de les xarxes nacionals de radiodifusió sonora i televisió. Atès que és la pròpia Societat qui emet de forma unilateral les senyals de radiodifusió sonora i televisió, no percep cap contraprestació econòmica relacionada amb la gestió de les esmentades xarxes. La llei de radiodifusió pública i de creació de la Societat pública RTVA, S.A. faculta al Govern l’adscripció a la mateixa dels béns necessaris per la gestió dels serveis de radiodifusió i televisió necessaris pel seu funcionament. Aquesta adscripció ha estat feta sense fer cap menció als béns que estan en possessió o formen part dels actius de la Societat.

El concepte d’aparells instal·lats, inclòs en les instal·lacions tècniques, conté elements que són propietat de la Societat però estan en possessió de tercers, clients de la Societat.

La política de la Societat és formalitzar pòlisses d'assegurances per cobrir els possibles riscos als quals estan subjectes els diversos elements del seu immobilitzat material. Al tancament 2017 no existia dèficit de cap cobertura relacionada amb aquests riscos.