Estats financers

NOTA 8EXISTÈNCIES

El detall d’aquesta partida del balanç de situació al 31 de desembre de 2017, és el següent:

(Imports en euros) 31/12/2017 31/12/2016
Matèries primeres i consumibles 3.314.399,15 3.953.172
Mercaderies Comercials 64.420 92.896
Bestretes a proveïdors 3.256 11.495
Provisions per Deteriorament -547.707 -1.405.028
Total 2.834.369 2.652.534

La Societat constitueix una provisió per deteriorament, en base al nivell d’obsolescència d’alguns materials.

Al desembre de 2017 es va finalitzar el projecte de substitució de la xarxa d’accés FTTH, que ha suposat la retirada d’equipament que havia estat provisionat l’any 2016. Això ha provocat una disminució important de la provisió per deteriorament que la Societat té dotada a tancament.

Els moviments de les provisions per deteriorament durant l’any han estat els següents:

(Imports en euros) Saldos 01/01/2017 Dotacions Aplicacions Saldos 31/12/2017
Provisions per Deteriorament -1.405.028 -61.686 919.007 -547.707